Zgłoszenia dotyczącego chęci uczestnictwa w systemie integrowanej produkcji roślin, każdy producent rolny musi zgłosić przynajmniej 30 dni przed siewem lub sadzeniem, a w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem ich wegetacji.


Zgłoszenie zawiera dane producenta roślin: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby producenta, REGON, PESEL, datę oraz podpis. Do wniosku należy dołączyć informację o gatunkach i odmianach roślin, powierzchnie i miejsce uprawy, a także kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin lub kopię zaświadczenia albo kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 64 ust. 4 lub 7 ustawy o środkach ochrony roślin dot. kwalifikacji.


Zgłoszenie takie można złożyć bezpośrednio do jednostki certyfikującej, wpisanej do "Wykazu upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin"  udostępnionej przez PIORIN Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

lub poprzez poniższy formularz