Integrowana produkcja roślin (IP) jest polskim systemem jakości dotyczącym żywności, opierającym się o założenia integrowanej ochrony roślin.

Jego naczelną zasadą jest zrównoważona produkcja rolna, wykorzystująca zarówno środki biologiczne, środki ochrony roślin i nawożenie, które planowo i selektywnie stosowane pozwalają na osiąganie wysokich plonów przy poszanowaniu środowiska naturalnego i zdrowia konsumentów.

Produkty gospodarstw, które należą do systemu Integrowanej produkcji nie odnotowują przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Tylko takie plony uzyskują certyfikat i mogą używać oznaczenia IP.

Historia systemu Integrowanej Produkcji Roślin sięga roku 2004, kiedy to w ustawie o ochronie roślin pojawiły się po raz pierwszy zapisy dotyczące IP. Obecnie obowiązuje nowelizacja tej ustawy z dnia 1 stycznia 2014 r.


Integrowana ochrona roślin wykorzystuje do ochrony upraw wszystkie dostępne metody, koncentrując się w pierwszej kolejności na metodach niechemicznych. Korzystając z wiedzy o organizmach szkodliwych, określa się optymalne terminy dla podejmowanych działań i wykorzystuje naturalne występowanie organizmów pożytecznych. Dzięki obserwacjom upraw, badaniom gleby, odpowiedniemu doborowi odmian i dbałości o sprzęt wykorzystywany do zabiegów chemicznych udaje się ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne oraz chronić bioróżnorodność środowiska rolniczego.