Stan na: 1.12.2022

Zgodnie z Projektem Planu Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (strona 367)


Płatność roczna przyznawana do powierzchni upraw, z których pochodzą produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji Roślin. Szacowana stawka: 292,13 Euro/ha Dodatkowo płatność może być powiększona o koszty transakcyjne, stanowiące częściową rekompensatę z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa przeprowadzanej przez podmiot certyfikujący w ramach systemu kontroli w Integrowanej Produkcji.

W związku z tym budżet interwencji oszacowany na podstawie doświadczeń z uczestnictwa rolników w krajowym systemie jakości – Integrowana Produkcja (m.in. w zakresie liczby beneficjentów i powierzchni upraw z których pochodziły produkty roślinne opatrzone certyfikatem), uwzględnia również koszty transakcyjne. Tym samym budżet interwencji to budżet obejmujący kwoty wyliczone na podstawie szacowanej stawki płatności i szacowanej wielkości powierzchni objętej wsparciem, dodatkowo powiększony o budżet obejmujący koszty transakcyjne.

W przypadku realizacji co najmniej dwóch ekoschematów na tej samej powierzchni (działce), płatność w pełnej stawce będzie przyznana za jeden ekoschemat o najwyższej stawce, a stawki w odniesieniu do kolejnych ekoschematów na tej samej powierzchni będą proporcjonalnie zmniejszane.


Projekt_Planu_Strategicznego_dla_WPR_na_lata_2023-2027_40.pdf